FC Slovan Liberec | PRAVIDLA SOUTĚŽE
Menu Další Zavřít Zavřít
11.05.2021

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Redakce
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelských soutěží společnosti FC SLOVAN LIBEREC a.s. pořádaných prostřednictvím systému veri.to (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže

FC SLOVAN LIBEREC a.s., Na Hradbách 1300, 460 01 Liberec 1, ČR, IČO: 61326461, DIČ: CZ61326461. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 593 (dále jen „pořadatel“). Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá během každého domácího zápasu (dle termínové listiny LFA), v systému veri.to na adrese http://veri.to/6s7o51432r5r5g3i2m4p – (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba ji blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Úkolem soutěžících je správně odpovědět na soutěžní otázku uvedenou na http://veri.to/6s7o51432r5r5g3i2m4p . Soutěžící je povinen vyplnit všechny požadované údaje a souhlasit s jejich zpracováním. Odpověď nesmí obsahovat vulgarismy, nikoho urážet, nebo být jiným způsobem nevhodný. Míru této vhodnosti vyhodnotí pořadatel. Každý soutěžící smí napsat pouze jeden soutěžní komentář (ostatní nebudou brány v potaz). Do soutěže jsou zařazeni všichni soutěžící, jejichž odpověď splní výše uvedená kritéria.

5. Uplatnění a předání výher

Pořadatel do dvou pracovních dnů od skončení soutěže vylosuje výherce, kteří splnili soutěžní podmínky. Každý z nich získá ceny dle aktuálního seznamu v bulletinu. Jména výherců mohou být uveřejněna po skončení soutěže na webových stránkách, tištěných materiálech a sociálních sítích pořadatele a partnerů. Poté mají výherci 10 pracovních dní na jejich fyzické vyzvednutí na recepci stadionu U Nisy.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti veri.to s.r.o., IČ 03957314, se sídlem V Nivách 2555/42A, 466 01 Jablonec nad Nisou; email: obchod@veri.to; web: www.veri.to; www.verito.cz (dále v tomto odstavci jen Společnost), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly soutěžícím způsobeny užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být v jejich zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech k soutěži, ani za jakékoliv tiskové chyby v pravidlech, zkrácených verzí pravidel či v propagačních materiálech. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná u pořadatele soutěže na stránkách WWW.FCSLOVANLIBEREC.CZ


Generální partner
Preciosa
Hlavní partneři
Pražská plynárenská ŽOS Trnava, a.s. T-Mobile Renomia Nike Pivovar Svijany
Další partneři
Niosport Ricoh
Mediální partneři
Rádio Impuls rtm plus